Home » បុគ្គលិក និងសំភារៈផ្សេងៗ

បុគ្គលិក និងសំភារៈផ្សេងៗ

ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស មានបុគ្គលិកជាអចិន្ត្រៃយ៏ និងទីប្រឹក្សាក្រៅពីក្រុមហ៊ុន ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាជនជាតិកម្ពុជា ក្នុងប្រទេស និងពីក្រៅប្រទេស។
បច្ចុប្បន្ន យើងមានបុគ្គលិក ១៣០នាក់ ក្នុងនោះ ៧៥នាក់ ជាវិស្វករ, ៥៥នាក់ ជាអ្នកបច្ចេកទេស និងបុគ្គលិកជាជំនួយការ ។ វិស្វករមកពីប្រទេស USA – CANADA – CAMBODIA – UK – AUSTRALIA – FRANCE – RUSSIA – JAPAN ប្រកបដោយ បទពិសោធន លើ៏សពី ២០ឆ្នាំ ។
ក្នុងករណីចាំបាច់ យើងបានអញ្ជើញទីប្រឹក្សាក្រៅដ៏ទៃទៀតចូលរួមបង្គ្រប់ចំនួនក្នុងក្រុមដើម្បីអនុវត្ត គំរោងពិសេស។ បញ្ជីទីប្រឹក្សា ចំនួន ៣០នាក់មានជា ប្រចាំក្នុង៣ខែម្តង ដែលអាចឆ្លើយតបទៅតាមតំរូវការចាំបាច់ ។
បុគ្គលិកទាំងអស់មានបទពិសោធន៏ យ៉ាងច្រើនលើវិស័យការងារសំណង់ស៊ីវិល-ការផ្តល់ទឹក-កសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច, កសិឧស្សាហកម្ម – ការអភិវឌ្ឃរ៏សហគម – ការការពារបរិស្ថាន – ឥណទានជនបទ – ការអភិវឌ្ឃរ៏និងគំរោងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម – ការអភិវឌ្ឍន៏ ប្រភពទឹក និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង – ការងារអគ្គីសនី និងសេវាកម្មផ្នែកវិស្វកម្មដ៏ទៃទៀត។
យើងបានអនុវត្តការងារតែឯកឯងខ្លួនឯង និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដ៏ទៃទៀត។
យើងបានបំពេញការងារប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ ដោយការប្រើប្រាស់កុំព្យូទរ័ ទំនើបប្រកប ដោយបរិក្ខារ និងគំរូ Software និងគ្រឿងអស្យាណូដ៏ទៃទៀត។ ទំព័រតទៅនេះ និងបង្ហាញអំពីអាគារ ទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន។
បណ្តាការងារទាំងអស់, យើងតែងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹង អំពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើកំរិតស្តងដារអន្តរជាតិ (ISO- ASIM-British- Japanese, Australian) និងឯកសារអន្តរជាតិសំរាប់ការដេញថ្លៃ (FIDIC) ។
ដោយបុគ្គលិកមានចំនួនច្រើន ប្រកបទៅដោយបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អាចមានលទ្ឋភាពបំពេញទៅ តាមតំរូវការ និងគំរោងអភិវឌ្ឍន៏ទាំងអស់។

រាយឈ្មោះគ្រឿងបរិក្ខារ និងការផ្គត់ផ្គង់របស់ KCEC

No
ASSETS NAME
QUANTITY
MODEL
YEAR
REMARKS
I
COMPUTERS:
1
Computer Lab Top (Monitor 15.1″)
1
Compaq
2003
President
2
CPU E4700@ 2.60 GHz 2.00 GB of Ram, Hard Disk 320 GB, DVD Writer SONY (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Khloeung Chandy
3
CPU E4700@ 2.60 GHz 2.00 GB of Ram, Hard Disk 320 GB, DVD Writer SONY (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Heng Sary
4
CPU E4700@ 2.60 GHz 2.00 GB of Ram, Hard Disk 320 GB, DVD Writer SONY (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Poev Vathana
5
CPU E4700@ 2.60 GHz 2.00 GB of Ram, Hard Disk 320 GB, DVD Writer SONY (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Mom Chhan
6
CPU E2200, 2.20GHz, 1.00 GB of Ram, Hard Disk 80 GB, CD Rom: ‘Mercury’, CD-RW: ‘Compact’, DVD-RW: ‘Suzuki’ (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2005
Mam Sinora
7
Pentium 4 CPU 2.40 Ghz, 2.39 Ghz 256 MB of Ram, Hard Disk 40 GB, CD Rom ‘Compact’ (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Thai Kim Heng
8
CPU 3.00 GHz 496 MB of Ram, Hard Disk 47.3 GB, DVD ROM (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Lay Kun Heng
9
CPU 1.30GHz, 128 mb of Ram, Hard Disk 80 GB, DVD-RW: ‘SONY’ (Monitor LCD Dell 19″)
1
Clone
2008
Heng Sivly
II
COPY MACHINE:
Copy Machine CANON/ NP330011
2
CANON/ NP330011
2010
HQ/Site
III
FAX / PHONE:
Phone IDD: 855 23 218 258
1
Nitsuko
1995
Fax/Phone IDD : 855 23 724 108
1
Canon B155
1995
IV
CARRY PHONE, MOBILE PHONES:
Mobile Phone
40
Mobitel
Office/Sites
V
TYPING MACHINE & HOLLING MACHINE:
Typing Machine (English)
1
CANON R220
1995
Typing Machine (Khmer)
1
TA 375
1995
VI
PRINTER MACHINES :
Canon Printer Color
1
Canon
2003
Printer Laser 4V / A3
1
Hewlett
1995
Printer Laser 4L / A4
1
Hewlett
1994
Printer Color Epson stylus 1500
1
Mod:PS 90A
1996
Color Printer (A4 & A3)
1
HP Desjet 1120C
2000
Color Printer (A4 & A3)
1
HP Desjet 1125C
2001
Color Printer (A4 & A3)
1
HP Desjet 1125C
2003
Color Printer (A4 & A3)
1
HP Desjet 1125C
2003
KCEC-KEI JV
Canon Printer Color
1
Canon
2003
KCEC-KEI JV
Color Printer (A4 & A3)
1
HP Color Laserjet 5500
2004
KCEC
VII
SOFTWARES:
1
Window 2003/2007
– Microsoft Excel 2003/2007
– Microsoft Word 2003/2007
– Microsoft Power Point
– Microsoft Access
2
Window XP
3
Drawing/Mapping
-Auto CAD 14/2000
10 stations
– AdCAD Mapping
– Eager Point Earth Work
– ANCAD Structure
4
Structure Design
– Micro Feap Structure
– RISA-3D Structure
– R/C Design Structure
– SDL Structure
– STAAD-III-3D Structure
5
Hydraulics
– AJUST- 2 Flood Frequency
Analysis
– HEC 1
US Corps. Eng.
Flood Routing
Flood Hydrographs
– HEC 2
US Corps. Eng.
Water Profile
– HEC 5
US Corps. Eng.
Energy Simulation
– SSARR Hydrology
– Lamini Reservoir Routing
– Hydraulics Water Profile
– REMUS Hydrology
– Regulation Energy
– OTTSWMM Sewers
– Well Wells
– Muskingum Hydrograph
– WATER Pipe Network
– ACTUAL Economy/Finance
VIII
PLOTTERS:
Plotter color / GX 3000A
1
HewlettGX 3000A
1995
Plotter color Hewlett 250 CAl
1
Hewlett 250 CA1
1995
IX
SCANNER:
Machine Scanner
1
ScanJet 3400C
2001
X
TOPOGRAPHICAL SURVEYING EQUIPMENT:
Total Station : GTS 701
1
TOPCON
1995
Total Station : GTS 201
1
TOPCON
1995
Total Station : GTS 710
1
TOPCON
2001
Digital Auto Level
1
TOPCON
2001
SA-5M
4
TOPCON
2001
Grond Plate A
1
TOPCON
2001
P-Case
1
TOPCON
2001
GPS Machine
1
TOPCON
2001
XI
OTHERS:
Digital Planimeter, Placom (Japan)
1
TT90N
1997
Cutting Machine
1
PC-385W
1998
Binding Machine
1
STAR
2000
E-mail and Internet Modem
1
3Com U.S. Robertics (56K)
2001
Web Site
2001
XII
FIELD AND LABORATORY EQUIPMENT
Drilling Machines
1 set
model YTB 50M, model GEMCO,
model B&G BS-60
1 set
Schmidth Hammer
Field Testers
1 set
Dutch Cone Penetrometer CPT,
1 set
Hand Static Cone Penetrometer,
1 set
Standard Penetrometer Tester SPT,
1 set
Shear Vane Tester, Permeability Tester,
1 set
Dynamic Cone Penetrometer,
1 set
Dynamic Scale Penetrometer,
Laboratory Tools
1 set
Sieve tester with shakers BS 1377,
1 set
Fall-cone tester BS 1377,
1 set
Liquid Limit Tester ASTM D423,
1 set
Permeability tester, Oedometer tester,
1 set
Direct shear apparatus, Shear vane tester,
1 set
California bearing ratio tester CBR,
1 set
Oven, Proctor, Balance,
1 set
Hydrometer tester, Sample divider,
1 set
Soil stirrer
XIII
TRANSPORTATION EQUIPMENT
4WD Pick Up Car
1 set
Toyota Hilux
2000
4WD RAV 4 Car
1 set
Toyota RAV 4
2000
Nissan Minivan
1 set
Nissan
1999
Camry Sedan
1 set
Toyota Camry
1998
Camry Sedan
1 set
Toyota Camry
1998
Honda Accord
1 set
Honda
1999
Honda CRV
1 set
Honda
2000
Kriss Angkor 110CC Motobyke
1 set
Modenas
1997
CIFI 100CC Motobyke
1 set
Daelim
1998
CT Plus 100CC Motobyke
1 set
Daelim
1999
XIV
CAMERA
Camera
1
Pentax (A50m F2/K1000)
1995
Camera
1
Nikon (35mm/AW35)
1995
Camera
1
Super 115N
2002
Japan
Digital Camera
1
Canon
2003
Digital Camera, Sandisc SD128
1
NIKON 2200
2004
Digital Camera EZ – 2010
1
YASHICA EZ-2010
2005
Digital Camera + SD Card 256MB
1
NIKON Coolpix L3 5.1
2007
Digital Camera (Memory 1 GB)
1
Sony 7.2 Mega Pixel
2007
Digital Camera (Memory 1 GB)
1
Sony 7.2 Mega Pixel
2007
Digital Camera (Memory 1 GB)
1
Sony 7.2 Mega Pixel
2007
XV
Digital Projector
Digital Projector
1
HP vp6300 Series
2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHMER CONSULTANT ENGINEERING CORPORATION LTD.(KCEC)     #54B, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia     Tel: (855)-23 218258, Tel/Fax: (855)-23-724108     E-mail: ISAR@online.com.kh